Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky podnikající fyzické osoby – Renáta Šulcová, se sídlem Vlkovice 43, identifikační číslo 04805321, zapsané v živnostenském rejstříku Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Odry na adrese Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 pod č.j.: ŽÚ 373/2020/3 pro prodej produktů a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.rekaji.cz (dále jen „webová stránka“).
Aromaterapie ReKaJi – Renáta Šulcová

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej produktů a služeb Poskytovatele, kterým je fyzická osoba Renáta Šulcová, IČ 04805321, se sídlem Vlkovice 43, 742 45 Fulnek, Česká republika, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“) uzavřených se zákazníkem
prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webové stránky Poskytovatele.
1.2 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Poskytovatele a zákazníka (dále také „Zákazník“).
1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.4 Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
1.5 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webové stránce Poskytovatele a platí pro prodej produktů a služeb Poskytovatele.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1 Označení produktů a služeb, jejich popis a ceny jsou uvedeny na webové stránce Poskytovatele. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce.
2.2 K poskytování produktů a služeb může Poskytovatel využívat aplikace externích poskytovatelů jako Google disk, Google kalendář, ZOOM, Calendly, SimpleShop, MailerLite a jiné.
2.3 Objednávkový formulář obsahuje vždy informace o Zákazníkovi, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, případně údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či služby. U online produktů a služeb náklady na
dodání účtovány nejsou.
2.4 Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá Zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Zákazníkem a přijetím objednávky Poskytovatelem. Od tohoto okamžiku vznikají mezi ním a Poskytovatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Odesláním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Poskytovatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
2.5 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky je zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.
2.6 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
2.7 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu Poskytovatele po dobu 10 let od jeho vystavení.
2.8 Na webové stránce se nachází ukázková videa, která slouží jednak jako úvod k on- line produktům a službám a dále k ověření technické dostupnosti těchto produktů a služeb pro Zákazníka. Zákazník má právo prohlížet si tato ukázková videa pro svoji osobní potřebu zdarma.

3. Cena, způsob úhrady a storno podmínky

3.1 Cena produktů a služeb je uvedena na webové stránce Poskytovatele. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři.
3.2 Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu/služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Faktura bude odesílána elektronicky formou emailu.
3.3 Cenu produktu/služby a případné náklady spojené s dodáním produktu/služby hradí Zákazník bankovním převodem na účet 2401563268/2010.
3.4 Platba je jednorázová.
3.5 Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Poskytovatel nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas objednané plnění.
3.6 Kupní cena je splatná do 3 dnů od uzavření smlouvy, případně do data splatnosti faktury, není-li uvedeno jinak. Závazek Zákazníka uhradit cenu za produkt/službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.
3.7 Jestliže se Zákazník nemůže zúčastnit produktu/služby, je povinen se písemně prostřednictvím emailu odhlásit. Výše smluvní pokuty (dále jen „storno poplatek“) je vymezena v čl. 3.8 OP.
3.8 Při stornování méně než 3 dny přede dnem konání produktu/služby je záloha nevratná (je možné poslat náhradníka). Storno poplatek činí při odhlášení méně než 7 dní přede dnem konání produktu/služby 50 % z kupní ceny. Storno poplatek při zrušení více než 7 dní přede dnem konání produktu/služby činí 25 % z kupní ceny (na administrativní poplatky). Storno poplatek se nehradí v případě, že za sebe Zákazník pošle náhradníka.
3.9 Kupní cena ponížena o případný storno poplatek bude do 14 dní od odhlášení vrácena na účet, ze kterého byla zaplacena.
3.10 V případě zrušení produktu/služby z důvodů na straně Poskytovatele, bude dle volby Zákazníka nabídnut náhradní termín konání produktu/služby nebo vrácena částka zaplacená za produkt/službu. Smluvní strany si ujednávají, že Poskytovatel je oprávněn zrušit konání produktu/služby kdykoliv bez uvedení důvodu.
3.11 V případě omezení kapacity účastníků nebo nemožnosti konání produktu/služby prezenční formou z důvodu omezujících opatření ze strany státu (zejména krizových opatření Vlády, opatření Ministerstva zdravotnictví, opatření krajské hygienické stanice nebo Hygienické stanice hlavního města Prahy dle příslušných právních
předpisů) je Poskytovatel oprávněn rozhodnout o konání produktu/služby online formou, přičemž o takovém rozhodnutí informuje účastníky e-mailem nejpozději den před datem konání. Produkt/služba uskutečněné online formou se v takovém případě pokládají za řádně uskutečněný a pro možnost odhlášení Zákazníka platí
obdobně ustanovení odstavce 3.8.

4. Opakované platby

4.1 Opakovaná platba – 30 dní V případě, že předmětem koupě je přístup do členské sekce s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, bude Zákazníkovi pravidelně měsíčně zasílán daňový doklad (faktura) za členství. Vyplněním objednávkového formuláře se Zákazník zavazuje hradit pravidelný třicetidenní členský poplatek ve výši uvedené na objednávce, a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním objednávkového formuláře Zákazník dává souhlas, aby  členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži Zákazníka, a to po celou dobu přístupu do členské sekce. Faktura na následující třicetidenní období bude vystavena 7 dní před uplynutím příslušného období se splatností 7 dní a Zákazníkovi bude zaslána na email. V případě neuhrazení faktury je Poskytovatel oprávněn členství Zákazníka bez vyzvání ukončit a přístup do členské deaktivovat.
Poskytovatel zašle Zákazníkovi do 2 pracovních dnů od obdržení první platby potvrzení o založení opakované platby, a to formou e-mailu.
Ukončení členství a zrušení automatické platby Své členství v členské sekci na webové stránce Poskytovatele může Zákazník ukončit kontaktováním Poskytovatele na adrese aromaterapie@rekaji.cz, a to nejpozději 5
pracovních dní před koncem příslušného třicetidenního období. Zákazník bere na vědomí, že pokud nepodá žádost o zrušení členství ve výše specifikovaném termínu, vzniká Poskytovateli nárok na členský poplatek za následující třicetidenní období, a členství bude ukončeno pro následující třicetidenní období. Ukončením členství v členské sekci nebude nadále účtován členský poplatek. Ukončením členství v členské sekci se Zákazník vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) nenávratně deaktivován.

5. Dodání produktu/služby

5.1 U online produktů/služeb se dodáním rozumí buď poskytnutí produktu/služby online za podmínek uvedených na webové stránce nebo zasláním přístupových údajů ze strany Poskytovatele na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
5.2 Přístupové údaje poskytne Poskytovatel Zákazníkovi po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.
5.3 K dodání produktu/služby dojde bez zbytečného odkladu po úhradě kupní ceny, případně ve sjednaném termínu, není-li v těchto podmínkách ujednáno jinak.

6. Práva a povinnosti Zákazníka

6.1 Zákazník je povinen uhradit cenu produktu/služby stanovenou na webové stránce Poskytovatele, a to bezhotovostně bankovním převodem.
6.2 V případě zakoupení online produktu/služby je Zákazník povinen otestovat před uhrazením kupní ceny za produkt/službu, zdali mu přehrávání video lekcí funguje v rámci jeho technického vybavení (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na webové stránce Poskytovatele anebo Aromacall zdarma. Úhradou kupní ceny za objednávku on-line produktu/služby Zákazník potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů, přenos hovoru funguje a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání a komunikace pro samotný on-line produkt/službu.
Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Zákazníka z výše popsaných důvodů.

 7. Práva a povinnosti Poskytovatele

7.1 Poskytovatel má povinnost nastavit Zákazníkovi přístupová práva k objednaným online produktům/službám či přístup do členské sekce do 3 pracovních dnů po obdržení celé kupní ceny od Zákazníka na účet Poskytovatele.
7.2 Objednáním produktu/služby a sdělením e-mailové adresy uděluje Zákazník Poskytovateli souhlas, aby tuto e- ailovou adresu používal pro propagaci svých služeb, jakož i služeb svých obchodních partnerů. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Zákazníka o svých dalších službách, resp. o dalších službách jeho obchodních partnerů, a to s využitím e-mailové adresy Zákazníka, přičemž Zákazník s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní (dále též „obchodní“) sdělení Zákazníkovi v případě, že jej o to Zákazník požádá e-mailovou zprávou na adresu aromaterapie@rekaji.cz nebo se odhlásí z odběru (odkaz pro odhlášení odběru je obsažen v každém odeslaném obchodním sdělení).
7.3 Zákazník nemá v případě výpadku serveru a služeb poskytovaných třetí osobou žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplacené kupní ceny. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů a Zákazníkovi zpřístupnit zakoupený online produkt / službu v co nejkratším možném termínu.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1 Jsou-li online produkty/služby dodávány před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, poskytovatel výslovně upozorňuje Zákazníka a Zákazník bere na vědomí a souhlasí dle § 1837 odst. 1 písm. a) a l) občanského zákoníku, že v takovém případě nemá právo na 14denní na odstoupení od smlouvy "bez důvodu".
8.2 Pokud si chce Zákazník ponechat možnost odstoupení do smlouvy do 14 dnů „bez důvodu“ pro online produkt/službu, pak stačí společně s objednávkou odeslat email s touto skutečností na aromaterapie@rekaji.cz. Dodání online produktu se zahájí až po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
8.3 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu aromaterapie@rekaji.cz vždy s prohlášením, že Zákazník odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Zákazníkovi bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online produktu/služby. Částka bude vrácena
nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.
8.4 Odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele:
Poskytovatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
• prodlení Zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady;
• porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 10 OP) ze strany Zákazníka

9. Vyloučení odpovědnosti

9.1 Všechny produkty/služby Poskytovatele slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti aromaterapie, péče o zdraví a osobního rozvoje. Informace Poskytovatele na webové stránce a v produktech/službách jsou pouze návody a doporučení. Poskytovatel není jakkoliv odpovědný za úspěch či neúspěch při aplikaci zakoupených produktů/služeb v praxi, za pocity, zdravotní stav či jiné stavy, které může Zákazník prožívat. Zákazník je plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování.  Úspěch produktu/služby je odvislý od řady dalších faktorů, které Poskytovatel nemůže ovlivnit (dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti a obětavost, obchodní znalosti, zdravotní stav Zákazníka, situace na trhu apod.)
9.2 Poskytovatel upozorňuje Zákazníka, že v průběhu užívání produktů/služeb v oblasti aromaterapie, péče o zdraví a osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na jeho zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupí či nikoliv.  Účast v on-line
produktech/ službách v oblasti aromaterapie, péče o zdraví a osobního rozvoje je určena zdravým lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou. 
9.3 Poskytovatel upozorňuje Zákazníka, že informace obsažené v produktech/službách nemohou nahradit individuální osobní konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty/služby mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.
9.4 Zákazník rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci produktu/služby či v přístupu do členské sekce Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Zákazníka.
9.5 Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Zákazník jeho rady aplikuje v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých zákazníků a jejich případné následky.

10. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

10.1 Produkty/služby, které Poskytovatel prostřednictvím webové stránky prodává včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být Zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá Poskytovateli za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
10.2 Zákazník se zavazuje nestahovat videa z on-line produktů/služeb na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Dále se Zákazník zavazuje nepořizovat žádné audio/video záznamy přehrávaného on-line produktu/služby.
10.3 Zákazník se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line produktů/služeb umístěna.
10.4 Zákazník se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), kterými se provádí autorizace přístupu k on-line produktu/službě nebo do členské sekce. Zákazník nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Zákazník třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.
10.5 Zákazník se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho produktů či služeb. Zákazník se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalého a soutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení on-line produktů/služeb.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Vyplněním formuláře Zákazník bere na vědomí, že osobní údaje Zákazníka Poskytovatel zpracovává a chrání dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů podrobněji naleznete zde.
11.2 Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.
11.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem z kupní smlouvy.
11.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
11.5 Tyto podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky.
11.6 Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (prostřednictvím e-mailu aromaterapie@rekaji.cz). 
11.7 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2022. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Zákazník vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek a bude mu dána možnost od smlouvy z tohoto důvodu odstoupit.
Renáta Šulcová, IČ 04805321, neplátce DPH
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku
Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Odry na adrese Masarykovo náměstí
16/25, 742 35 pod č.j.: ŽÚ 373/2020/3